Login

Signup

Dodane przez

STATUT STOWARZYSZENIA PZSMiG

31 sierpnia 2018 | 0 Komentarze

STATUT STOWARZYSZENIA
Polski Związek Straży Miejskich i Gminnych
(tekst jednolity)

§1

1. Polski Związek Straży Miejskich i Gminnych, zwany dalej Związkiem, działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Związek może używać nazwy skróconej PZSMiG.
3. Siedzibą Związku jest Miasto Gliwice.
4. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

1. Celem Związku jest inicjowanie, wspieranie oraz organizowanie działań na rzecz:
a) profesjonalizacji wykonywanych zadań strażnika miejskiego i gminnego,
b) podnoszenia kwalifikacji i poziomu wiedzy pracowników straży miejskich i gminnych,
c) ochrony porządku publicznego,
d) ratownictwa i ochrony ludności,
e) ochrony środowiska,
f) kultury fizycznej i sportu,
g) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
h) ochrony pracowników zatrudnionych w strażach miejskich i gminnych,
i) rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

2. Związek realizuje swoje cele poprzez:
a) rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku strażnika,
b) prowadzenie strony internetowej Związku w celach informacyjnych,
c) propagowanie oraz wspieranie wszelkich działań podejmowanych na rzecz:

i. ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego,
ii. ratownictwa i ochrony ludności,
iii. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

d) udzielanie nieodpłatnych informacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
e) organizowanie szkoleń, kursów wszelkich działań wspierających profesjonalizację pracy strażników i pracowników,
f) przygotowywanie propozycji rozwiązań prawnych w zakresie funkcjonowania straży gminnych (miejskich) oraz opiniowanie propozycji zmian w powyższym zakresie,
g) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród pracowników straży miejskich i gminnych oraz innych służb związanych z bezpieczeństwem publicznym i ratownictwem poprzez zajęcia sportowe i współzawodnictwo,
h) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Związku,
i) organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,
j) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,
k) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i wykładów,
l) organizowanie imprez kulturalnych,
m) organizowanie wsparcia finansowego i pozafinansowego osobom w trudnej sytuacji życiowej będących członkami stowarzyszenia,
n) działalność charytatywną,
o) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
p) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
q) wsparcie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
r) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
s) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
t) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
u) współpracę i współdziałanie z organami administracji publicznej, w tym samorządowej i innymi podmiotami.

3. Działania realizowane przez Związek, w tym z zakresu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności odbywają się na zasadach współdziałania i subsydiarności (pomocniczości) z wyspecjalizowanymi, ustawowo powołanymi i upoważnionymi do realizacji powyższych działań podmiotami (organami), a cele szkoleniowe realizowane są przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, przy respektowaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa, porządku publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.

§3

1. Członkami Związku mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Związku.
2. Związek posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

3. Członkiem zwyczajnym Związku może być każda osoba fizyczna, która jest lub była zatrudniona w straży miejskiej lub gminnej, w tym w jednostce organizacyjnej umiejscowionej w strukturze urzędu gminy i złoży pisemną deklarację. W przypadku byłych pracowników straży miejskiej lub gminnej wymagana jest rekomendacja 2 członków Zarządu.
4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą.
5. Członkiem wspierającym Związku może zostać obecny lub były funkcjonariusz służb mundurowych, pracownik naukowy, a także inne stowarzyszenie, w szczególności osoby fizyczne i prawne deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Związku.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację co najmniej dwóch członków Związku, na podstawie uchwały Zarządu.
7. Członkiem honorowym Związku może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Związku lub skutecznie działa lub działała na rzecz straży miejskich lub gminnych.
8. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Związku.
9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Związku,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Związku,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Związek,
d) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Związku i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Związku,
d) regularnego opłacania składek.

11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Związku, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Związku.
13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

14. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Związku złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:

i. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą co najmniej dwóch składek członkowskich,
ii. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Związku, nieetycznego zachowania w stosunku do innych członków Związku,
iii. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Związku brak zaangażowania w prace Związku, w tym również brak możliwości nawiązania kontaktu w dłuższym okresie czasu,
iv. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

15. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Związku przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§4

1. Władzami Związku są:
a) Krajowe Walne Zebranie Członków,
b) Krajowy Zarząd,
c) Krajowa Komisja Rewizyjna.

2. Krajowy Zarząd i Krajowa Komisja Rewizyjna wybierane są przez Krajowe Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. W razie, gdy skład Krajowego Zarządu lub Krajowej Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
4. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Związku trwa 5 lat.
5. Krajowy Zarząd składa się maksymalnie z 10 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu Krajowego Zarządu wybiera się Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
6. Członkowie Krajowego Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
7. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Krajowej Komisji Rewizyjnej.

8. Do kompetencji Krajowego Walnego Zebrania należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Związku,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Związku,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań władz Związku,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Krajowego Zarządu i Krajowej Komisji Rewizyjnej,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku,
j) powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Związku w umowach z członkami Krajowego Zarządu i sporach z nimi.

9. Do kompetencji Krajowego Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Związku,
b) realizowanie uchwał Krajowego Walnego Zebrania,
c) zarządzanie majątkiem Związku,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Związku,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich,
i) nadawanie odznaczeń i wyróżnień.

10. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Związku,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Związku i Zarządu Związku,
d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków zarządu w razie jego bezczynności,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
g) reprezentacja Związku w umowach pomiędzy Związkiem a członkami Krajowego Zarządu i w sporach z nimi.

11. W umowach i sporach pomiędzy Związkiem a członkami Krajowego Zarządu stowarzyszenie reprezentuje 1-3 członków Krajowej Komisji Rewizyjnej wskazanych w uchwale tego organu.
12. Najwyższą władzą Związku jest Krajowe Walne Zebranie Członków.
13. Krajowe Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
14. Zwyczajne Krajowe Walne Zebrania zwołuje Krajowy Zarząd raz w roku kalendarzowym i co pięć lat, jako wyborcze, zawiadamiając członków za pomocą poczty lub środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail, fax) o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Krajowego Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Krajowego Walnego Zebrania Członków. W drugim terminie uchwały Krajowego Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

15. Nadzwyczajne Krajowe Walne Zebranie zwołuje Krajowy Zarząd:
a) własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku.

16. Nadzwyczajne Krajowe Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
17. Posiedzenia Krajowego Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Krajowego Zarządu zwołuje Prezes.
18. Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

§5

1. Uchwały władz Związku zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Przez obecność należy rozumieć także uczestniczenie w posiedzeniu przy pomocy elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, w szczególności takich jak telefon, aplikacje czy też programy działające w sieci Internet.
2. W przypadku, o którym mowa w zdaniu drugim § 5 ust. 1 uczestniczący w posiedzeniu oddaje głos na odległość w trybie online lub poprzez zakomunikowanie swojego stanowiska telefonicznie przewodniczącemu posiedzenia w trybie głośnomówiącym.

§6

1. Źródłami powstania majątku Związku są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c) dotacje, subwencje,
d) dochody z działalności statutowej odpłatnej,
e) inne prawem dozwolone źródła.
2. Związek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Związku podejmuje Zarząd.

§7

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku uprawniony jest:
a) w sprawach majątkowych – Prezes ze Skarbnikiem Krajowego Zarządu działający łącznie lub Wiceprezes ze Skarbnikiem Krajowego Zarządu działający łącznie,
b) w pozostałych sprawach – dwóch członków Zarządu Krajowego działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Krajowego Zarządu.
2. W razie nieobecności Skarbnika Krajowego Zarządu, jego obowiązki pełni inny członek Krajowego Zarządu wyznaczony i upoważniony przez Prezesa Krajowego Zarządu w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu.

§8

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Związku podejmuje Krajowe Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§9

1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Krajowe Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Krajowe Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Związku.
3. W razie likwidacji majątek Związku zostanie przekazany uchwałą do organizacji o podobnym profilu działalności.

§10

1. Zarząd Związku może powoływać komisje i zespoły zadaniowe dla realizacji zadań Związku.
2. Komisje i zespoły zadaniowe mogą wnioskować o rozpatrzenie określonych spraw oraz podjęcie uchwał i stanowisk przez Zarząd.
3. Komisje i zespoły zadaniowe są powoływane do rozpatrywania spraw o charakterze branżowym (komisje stałe Związku), bądź też dla zbadania określonej sprawy (komisje nadzwyczajne).
4. Komisje i zespoły zadaniowe mogą zwracać się do członków Związku o udzielenie informacji lub przedstawienie dokumentów dotyczących spraw będących przedmiotem zainteresowania komisji.
5. Komisje stałe przedkładają raz w roku lub na wniosek Zarządu sprawozdanie ze swojej pracy w wyznaczonym terminie.
6. Komisje nadzwyczajne i zespoły zadaniowe powołane do realizacji określonych zadań wykonują raport niezwłocznie po zakończeniu zadania.
7. Likwidacji komisji lub zespołu zadaniowego dokonuje Zarząd w drodze uchwały.

§11

1. Związek może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne na obszarze poszczególnych województw.
2. Terenowe jednostki organizacyjne są tworzone i rozwiązywane na mocy uchwały Krajowego Zarządu i mogą uzyskać osobowość prawną.
3. Terenowa jednostka organizacyjna na obszarze województwa składa się z co najmniej 7 członków zwyczajnych. Zapisy zawarte w §3 statutu stosuje się odpowiednio.

4. Organami terenowych jednostek organizacyjnych na obszarze województw są odpowiednio:
a) Walne Zebranie Członków Województwa,
b) Zarząd Województwa,
c) Komisja Rewizyjna Województwa.

5. Zarząd Województwa i Komisja Rewizyjna Województwa wybierane są przez Walne Zebranie Członków Województwa w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
6. W razie, gdy skład Zarządu Województwa lub Komisji Rewizyjnej Województwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
7. Kadencja wszystkich wybieralnych władz terenowej jednostki organizacyjnej trwa 5 lat.
8. Zarząd Województwa składa się maksymalnie z 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu Zarządu Województwa wybiera się Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
9. Członkowie Zarządu Województwa mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
10. Komisja Rewizyjna Województwa składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Województwa.
11. Walne Zebranie Członków Województwa dokonuje wyboru delegatów w ilości proporcjonalnej do ogólnej liczby członków terenowej jednostki organizacyjnej, tj. 1 delegat na 7 członków, którzy uczestniczą w Krajowym Walnym Zebraniu Członków Związku.
12. Wyklucza się możliwość jednoczesnego pełnienia na szczeblu Krajowym i Wojewódzkim funkcji członków Zarządu (w tym Prezesa/ Wiceprezesa/ Skarbnika, Sekretarza) oraz członków Komisji Rewizyjnej (w tym Przewodniczącego).
13. Terenowa jednostka organizacyjna prowadzi działalność na podstawie statutu Związku.
14. Terenowa jednostka organizacyjna może przyjąć regulamin określający szczegółową jej organizację i sposób działania, przy czym wymaga on akceptacji Krajowego Zarządu i musi być zgodny z celami i sposobami realizacji określonymi w niniejszym statucie.
15. Terenowa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały Krajowego Zarządu, po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

16. Źródłami powstania majątku terenowej jednostki organizacyjnej na obszarze województwa posiadającej osobowość prawną są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c) dotacje, subwencje,
d) dochody z działalności statutowej odpłatnej,
e) inne prawem dozwolone źródła.

17. Terenowa jednostka organizacyjnej na obszarze województwa posiadająca osobowość prawną prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18. Do składania oświadczeń woli w imieniu terenowej jednostki organizacyjnej na obszarze województwa posiadającej osobowość prawną uprawniony jest:
a) w sprawach majątkowych – Prezes ze Skarbnikiem Zarządu Województwa działający łącznie lub Wiceprezes ze Skarbnikiem Zarządu Województwa działający łącznie. W razie nieobecności Skarbnika Zarządu Województwa, jego obowiązki pełni inny członek Zarządu Województwa wyznaczony i upoważniony przez Prezesa Zarządu Województwa w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu.
b) w pozostałych sprawach – dwóch członków Zarządu Województwa działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Województwa.

19. Z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego terenowej jednostki organizacyjnej z osobowością prawną traci ona osobowość prawną, a Związek wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tej jednostki.
20. W przypadku rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, przeprowadza się jej likwidację. Majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem Związku. Do likwidacji przepisy art. 36 i art. 37 ustawy Prawo o stowarzyszeniach stosuje się odpowiednio.

§12

1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej.
2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków i członków Zarządu.
3. Do prowadzenia bieżącej działalności może zostać utworzone Biuro Związku.

Podpisy członków Zarządu:
1. Bismor Janusz – Prezes Krajowego Zarządu PZSMiG ……………………………………………………….………
2. Piekarz Krzysztof – Wiceprezes Krajowego Zarządu PZSMiG ……………………………………….………..…
3. Jaron Izabela – Skarbnik – Krajowego Zarządu PZSMiG …………………………………………………………
4. Adamska Aleksandra – Sekretarz Krajowego Zarządu PZSMiG …………………………………………………

 

do pobrania

wersja WORD – stowarzyszenie_statut_21.05.2018

wersja PDF – stowarzyszenie_statut_21.05.2018

About bismorj

Członek Krajowego Zarządu Polskiego Związku Straży Miejskich i Gminnych

Dodaj komentarz: