Login

Signup

Oskarżyciel publiczny – aktualne przepisy prawne

Data rozpoczęcia: 14 listopad 2018   |   Data zakończenia: 15 listopad 2018   |   Czas trwania: 9:00 - 15:00
Lokalizacja: ul. Arctowskiego 1, Tychy

Centrum Edukacji Zawodowej w Tychach zaprasza na szkolenie specjalistyczne w ramach doskonalenia zawodowego strażników gminnych/miejskich: 

Oskarżyciel Publiczny – Aktualne Przepisy Prawne 

Cel szkolenia: przygotowanie do występowania w roli oskarżyciela publicznego przed Sądami. 

Szkolenie odbywa się w formie wykładu, każdy ze słuchaczy otrzymuje komplet niezbędnych materiałów dydaktycznych umożliwiających lepsze zrozumienie tematu. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników wiadomości objętych programem szkolenia. 

Ramowy program szkolenia: 

 oskarżyciel publiczny – prawa i obowiązki; 

 charakterystyka postępowania wyjaśniającego w sprawach o wykroczenie; 

 zasady tworzenia dokumentacji procesowej w sprawach o wykroczenia; 

 dowody rzeczowe w postępowaniach o wykroczenia; 

 postępowania szczególne; 

 rodzaje rozstrzygnięć i środki odwoławcze; 

 zasady postępowania w przypadku cudzoziemców. 

Zaświadczenie ukończenia kursu: Zaświadczenie ukończenia kursu: załącznik nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186 z 2012 r.). 

Miejsce szkolenia: sala wykładowa Centrum Edukacji Zawodowej w Tychach 

Czas trwania szkolenia: 2 spotkania 

Termin szkolenia: 

14-15.11.2018 r. godz. 15:30 

Cena: 380 zł od osoby 

W załączeniu formularz zgłoszenia na szkolenie. 

About bismorj

Prezes Polskiego Związku Straży Miejskich i Gminnych